Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie pro účely analýzy, personalizace obsahu a reklam. Více informací

Zpracování osobních údajů


Společnost EsteDent, s.r.o., se sídlem Horníkova 2485/34, Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 015 56 886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 78597 (dále jen „správce“), vědoma si důležitosti ochrany osobních údajů, ve snaze dostát všem povinnostem pro ni v rámci její činnosti poskytovatele zdravotnických služeb vyplývajících a s cílem provádět jen a pouze zákonné a transparentní zpracování osobních údajů za pomoci vhodných organizačních a technických opatření se při zpracování osobních údajů řídí těmito zásadami:

Zákonnost zpracování

Správce zpracovává veškeré osobní údaje výhradně na základě některého ze zákonných důvodů. S ohledem na jeho hlavní činnost spočívající v poskytování zdravotnických služeb jsou osobní údaje v převážné míře zpracovávány na základě nezbytnosti zpracování pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a dále na základě smluvního vztahu existujícího mezi správcem a subjekty údajů.

Zabezpečení zpracování

Správce při zpracování osobních údajů využívá širokou škálu technických a organizačních prostředků s cílem maximálně zabezpečit veškeré osobní údaje, a to včetně šifrování, zálohování, zamezení neoprávněného fyzického přístupu, apod. Správce bez zbytečného odkladu informuje subjekty údajů v případě jakéhokoliv narušení bezpečnosti jejich osobních údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko projejichpráva a svobody.

Transparentnost

Veškeré osobní údaje správce zpracovává s vědomím subjektů údajů a teprve poté, co je podrobně informuje o rozsahu, účelech a době zpracování a jejich právech vyplývajících z platné právní úpravy.

Rozsah zpracování

Správce pracuje pouze s těmi osobními údaji, které nezbytně potřebuje pro splnění sledovaných účelů, nebo jejichž zpracování vyžaduje platná právní úprava.

Přesnost údajů

Díky pravidelnému kontaktu se subjekty údajů a vhodným nastavením vnitřních procesů dochází k neustálé kontrole úplnosti a přesnosti osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů

Správce předává osobní údaje dalším subjektům jen v zákonem stanovených případech, tedy zejména zdravotním pojišťovnám, poskytovatelům zdravotní péče, úřadům práce apod.

Správce v žádném případě nemá v úmyslu předat osobní údaje jiným subjektům nebo do třetích zemí.

Pověřenec

S ohledem na skutečnost, že správce je veřejným subjektem, byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, a to v osobě Martina Drdly, MSc., kterého je možné kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu drdla@sikovnizubari.cz, případně na adrese Horníkova 2485/34, 628 00 Brno.

Zástupce v Unii

Zástupce nebyl jmenován, neboť správce je usazen na území Evropské unie.

 

V Brně dne 25. 5. 2018

EsteDent, s.r.o.

Užijte si péči jako filmová hvězda

Existuje pár pádných důvodů, proč hledat nejlepšího zubaře v Brně u nás v EsteDentu a nechodit už jinam.

Více informací o službách
Vytvořil a spravuje Jan Vince